Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej vstupenek na živé semináře, workshopy nebo přednášky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup vstupenek na semináře, workshopy nebo přednášky přes webové rozhraní www.lenkaspurna.cz provozované: Lenka Spurná IČ: 05387914, se sídlem Bořetická 4075/15, Brno jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Brna, evidenční číslo živnostenského oprávnění MMB/0355578/2016 (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup vstupenek na semináře, workshopy nebo přednášky probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem vstupenek nebo s užíváním internetových stránek www.lenkaspurna.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než jakoukoliv vstupenku koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním vstupenek (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednanou vstupenku a tím tak zajistit rezervaci místa pro daný seminář, workshop nebo přednášku a Vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

  2. Důležité pojmy (definice)

  3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

  4. Cena vstupenek a platba

  5. Dodací podmínky

  6. Odstoupení od Kupní smlouvy

  7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

  8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

  9. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Lenka Spurná,

se sídlem/místem podnikání: Bořetická 4075/15, Brno, 62800.

Kontaktní telefon: 777947328

Adresa pro doručování elektronické pošty: uspech@lenkaspurna.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lenkaspurna.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí danou vstupenku na seminář, workshop nebo přednášku. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel nebo podnikatel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.lenkaspurna.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává vstupenku na seminář, workshop nebo přednášku přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS VSTUPENKY. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného semináře, worhshopu nebo přednášky včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakým způsobem probíhá. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou ke vstupence poskytnuty, jsou-li posktynuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ VSTUPENKY. Pro objednání vstupenky přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte Vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo "Objednat" nebo "Rezervovat" či podobné, potvrzovací tlačíko.

O obdržení objednávky Vás budu informovat emailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě a není přístupná.

 

IV.

Cena vstupenky a platba

1. CENA VSTUPENKY. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena vstupenky. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru vstupenky nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejím dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u vstupenky v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu vstupenku dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám vstupenku dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává vstupenka v mém vlastnictví a rezervnované místo na daném semináři, workshopu nebo přednášce zůstává volné pro jiné účastníky.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a vstupenka co nejdříve dodána.

- bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

- online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v měně EUR.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuřeKupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

6. V každém případě musí být vstupenka zaplacena před konáním dané akce, jinak se bere za nezaplacenou a daná vstupenka může být nabídnuta jinému účastníku, který sjednanou sumu zaplatí včas před konáním dané akce. Jestliže kupující, spotřebitel ví, že bude suma za účast na dané akci zaplacena až po konání akce, je na mém zvážení, jestli Vám umožním vstup na sjednanou akci. Mohu také Vaši účast odmítnou a danou sumu Vám vrátit na účet, ze kterého přišla a to do 7 pracovních dnů od konání akce. 

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Vstupenku není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ VSTUPENKY. Vstupenka ve formátu .pdf bude zaslána po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha emailové zprávy.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vstupenka dodána nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude vstupenka dodána obratem, po provedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (vstupenky) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání vstupenky si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě mě, prosím, o odstoupení od smlouvy informujte elektronicky na uspech@lenkaspurna.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy  a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi vstupenky nebo sdělte aspoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jakou vstupenku jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

3. Je-li Vám společně se vstupenkou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty pro zákonné odstoupení od smlouvy nebo mnou poskytnuté garance.

4. Jestliže má spotřebitel, kupující řádně zaplacenou vstupenku na danou akci a nemůže se jí z jakéhokoliv důvodu zůčastnit, informuje mne o této skutečnosti písemně emailem a nebo na kontakty uvedené v těchto obchodních podmínkách a informuje mne neodkladně od chvíle, kdy nastanou skutečnosti pro jeho neúčast na dané akci. Jestliže dojde ke zrušení účasti spotřebitele, kupujícího více jak 24 hodin před konáním dané akce, bude kupujícímu, spotřebiteli z mé strany vrácena plná cena vstupného a to na účet, ze kterého bylo placeno, pokud se spolu nedomluvíme jinak. Jestliže bude účast zrušena méně, jak 24 hodin před konáním akce, nemá spotřebitel, kupující právo na vrácení ceny vstupného.  

 

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající Vám odpovídám, že daný, seminář, workshop nebo přednáška se bude konat v dané datum a v daný čas a kdyby náhodou došlo k jejímu zrušení (například ze zdravotních důvodů a nebo i jiných), bude o této skutečnosti spotřebitel řádně informován a to minimálně 24 hodin před konáním daného semináře, workshopu nebo přednášky. Zároveň bude do 7 dnů od informace o zrušení semináře nebo workshopu stanoven náhradní termín jeho konání.

4. V případě zrušení akce v daném termínu a čase má spotřebitel, kupující nárok na plné vrácení ceny vstupenky a to na základě jeho písemného oznámení formou emailu nebo na adresu na moje kontaktní údaje podle článku II., odstavec 1. 

5. Pokud Vám nebyla vstupenka dodána v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo "spam". Pokud ani tam vstupenku nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na mou elektronickou adresu uspech@lenkaspurna.cz nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese uspech@lenkaspurna.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 26.3.2017.